WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ


ALFA BASIM YAYIM DAĞITIM TİC VE SANAYİ LTD.ŞTİ (“ALFA” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.


ALFA, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği

Şirket Unvanı : ALFA BASIM YAYIM DAĞITIM TİC VE SANAYİ LTD.ŞTİ

Mersis No : 0051004112200017

İletişim Adresi : ALEMDAR MAHALLESİ TİCARETHANE SOKAK NO: 15/101- FATİH İSTANBUL

Telefon No : 0212 511 5303

E-Posta adresi : [email protected]

KEP Adresi : [email protected]


İşlenen kişisel verileriniz 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Vergi Kimlik No, Doğum Tarihi

Finans

Kart Numarası, Kart Son Kullanma Tarihi, CVV

İletişim

E-Porta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No, Mesaj

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Pazarlama

Çerez Kayıtları İle Elde Edilen Bilgiler


Kişisel veri toplamanın yöntemi 

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle bizzat Şirketimiz tarafından veya Şirketimizin hizmet aldığı üçüncü kişi iş ortakları vasıtasıyla aşağıda belirtilen şekillerde elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz; 

 1. Şirket internet sitesinde yer alan üye formunun doldurulması
 2. İnternet sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması
 3. İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapılması
 4. Şirkete ait platformlara giriş yapmanız vasıtasıyla
 5. İnternet sitesini ziyaret edilmesi halinde çerezler vasıtasıyla otomatik yolarla elde etmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.

 • Şirketimizle iletişim kurmanız halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayet takiplerinde KVKK madde 5/2-f uyarınca Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • Kitap fuarları, imza günleri, yazarlarla röportajlar, yazar-okuyucu etkinliklerinin gerçekleştiği alanlarda organizasyon, etkinlik yönetimi, tanıtım ve reklam amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca Şirketimizle aranızdaki sözleşmeye dayanarak ve madde 5/2-f uyarınca Şirket meşru menfaati kapsamında görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 • Web sitesi ziyaretleri sırasında KVKK madde 5/2-f uyarınca şirketin meşru menfaatleri uyarınca işlem güvenliği bilgileri elde edilmekte ve işlenmektedir.
 • Üyelik sekmesinde yer alan üye formunu doldurmanız ve üye olmanız halinde, üyelik sözleşmesinin ifası amacıyla KVKK madde 5/2-v uyarınca Şirket ile aranızdaki sözleşme ilişkisine dayanarak kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • İnternet sitesi üzerinden sipariş vermeniz halinde mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve mesafeli satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca şirketimiz ile aranızdaki sözleşmeye ve kanuni yükümlülüklere dayanarak, 
 • Satın alınan mal ve hizmetler kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Finans bilgileri internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla elde edilmekte ve SSL güvenlik yöntemi ile tutulmaktadır.   
 • Reklam, kampanyalara ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla ticari elektronik iletiler ancak KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ve 6563 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6’ da yer alan istisnalar haricinde madde 5’de düzenlediği şekilde tarafınızca veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden onay vermeniz halinde gönderilebilecektir.

Çerez kayıtları ile ilgili detaylı bilgiler web sitemizde yer alan “Çerez Aydınlatma Metni” ile verilmiştir.


Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK madde 8 ve 9’da yer alan şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla;

(1)İş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda grup şirketlerle ve Bilişim hizmeti (web hosting, yedekleme, üçüncü kişi aracı ödeme firmaları) aldığımız hizmet sağlayıcılarına, 

(2) Kanunu yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları, 

(3) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında danışman avukata, adli ve idari makamlara,

(4) Kitap fuarları, imza günleri, yazar-okuyucu etkinlikleri, sokak röportajları sırasında elde edilen kişisel verileriniz kanunen açık rıza alınmaksızın işlenmesine izin verilen durumlar haricinde KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız alınarak sosyal medya hesaplarında(Youtube, Instagram, Facebook vb.), 

(5) Bilişim hizmeti (web hosting, kurumsal mail vb.) aldığımız yurtiçi hizmet sağlayıcılarına,

(6) Web sitesi yedekleme sistemi için KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında yurtdışı hizmet sağlayıcılara aktarılabilmektedir.


İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Değerli web sitesi ziyaretçilerimiz KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK ‘nın 11. maddesindeki haklarınız ile ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “www.alfakitap.com” web sitemizden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.