ZİYARETÇİ İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


ALFA BASIM YAYIM DAĞITIM TİC VE SANAYİ LTD.ŞTİ (“ALFA” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.


ALFA, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği

Şirket Unvanı : ALFA BASIM YAYIM DAĞITIM TİC VE SANAYİ LTD.ŞTİ

Mersis No : 0051004112200017

İletişim Adresi : ALEMDAR MAHALLESİ TİCARETHANE SOKAK NO: 15/101- FATİH İSTANBUL

Telefon No : 0212 511 5303

E-Posta adresi : [email protected]

KEP Adresi : [email protected]


İşlenen kişisel verileriniz 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Adı Soyadı, TC Kimlik No, Doğum Yılı

İletişim

Telefon No

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kimlik Doğrulama Bilgileri


Şirketimize ait internet ağına talebiniz üzerine erişimi sağlayabilmektesiniz. İnternet erişimine ilişkin log kayıtları bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca kayıt altına alınmaktadır.


Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları çerçevesinde yazılı talep üzerine yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla adli ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir.


Kişisel veri toplamanın yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ALFA tarafından otomatik yollarla internet ağı üzerinden kayıt olmanız halinde elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/2-a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi veri işleme şartına dayalı olarak (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) işlenecektir. 


İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Değerli ziyaretçimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK ‘nın 11. maddesindeki haklarınız ile ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “www.alfakitap.com” web sitemizden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda yer alan Ziyaretçi İnternet Kullanımı Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Bu Metinde yer alan kişisel verilerimde bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu durumu derhal ALFA’ya bildireceğimi taahhüt ederim. 


Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: