İnternet Sitesi Gizlilik / Çerez / Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Alfa Basım Yayım Dağıtım Tic. ve San. Ltd. Şirketi (Şirket – Veri Sorumlusu) tarafından işletilen https://www.alfakitap.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen prensiplerindendir.

İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez/Kişisel verilerin korunması Politikası (“Politika”) ile; (A) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (B) Çerez Politikası  (C) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. 

Şirketimizin internet sitesini kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri bizim belirttiğimiz şekilde ve nedenlerle, İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez/Kişisel verilerin korunması politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olmaktasınız. Aşağıda ayrıntılı olarak izah edilen amaçlar için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar (veri sahipleri)  serbesttir.

İnternet sitemiz 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir veli çocuğunun siteye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri şirketimiz  ile site üzerinden iletebilir. Şirketimiz bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmemektedir. 18 yaşın altındaki bir kullanıcının şirketimiz ile kişisel bilgi paylaştığı şirketimizce fark edilirse , bu bilgileri sistemden silinecektir.  

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:


-Kişisel verilerinin işlenme amacı

-Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı

-Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

-Veri Sahiplerinin hakları

-Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.

 

İş bu internet sitesi gizlilik/ çerez/kişisel verilerin korunması Politikası'nda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi sizi tanımlayabilecek ad-soyadınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, anne ve baba adınız, posta adresiniz , e-posta adresiniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir. 


İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirketimiz  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda faaliyet alanlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, anonimleştirilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz; taleplerinize daha hızlı cevap vermek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri ürünlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürünlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürünlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,  şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi,  raporlama, istatistik, satış izleme , şirketimiz ve bağlı olduğu grup şirketlerimizde mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve olası müşteri tespiti , gerçekleştirilen iş başvuru bilgilerinin değerlendirmeye alınması v.s. amaçlar ile şirketimiz faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"  na ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Ayrıca şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurtdışına yukarıda yer verilen amaçlarla;

 • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya
 • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya    birkaçının karşılandığı hallerde;
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz KVK Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

Haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başka  bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Ticarethane Sok. No:15 Cağaloğlu/Fatih/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER 

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olmak üzere , KVK Kanun’un 12. maddesine uygun olarak güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alarak gerekli özeni göstermektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecek ve gerekli önemleri alacaktır.

İnternet sitemiz kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kredi kartının kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişinize devam edilebilmektedir. Kredi kartıyla ilgili hiçbir bilgi site tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi mümkün değildir.

 

 

 

 

 1. ÇEREZ (COOKİE’LER) POLİTİKASI 

Şirketimizin internet sitesinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için sitemizde Çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını kabul etmek istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu şirketimiz internet sitesinde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayılacaktır.  

 

ÇEREZ (COOKİE) NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, bir dosya indirdiğinizde veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Bir başka ifade ile, web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileri gibi tarama bilgilerini saklayan daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Dolayısıyla çerezler, size daha iyi hizmet verebilmemiz amacı ile ilgilendiğiniz ürün gruplarına ilişkin kampanya bilgilerini aktarmak ve ürün tanıtımlarını yapmak amacı ile kullanılır.

 İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER VE  TÜRLERİ

Sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır

Oturum Çerezleri (Session Cookies), Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies), Teknik Çerezler

(Technical Cookies), Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies), Flash Çerezleri

(Flash Cookies), Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies), Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

 

 1.  İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK/ ÇEREZ/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

      POLİTİKASI YÜRÜRLÜĞÜ


İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez/Kişisel Verilerin Korunması Politikası 31.05.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi veya değiştirilmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. 

Politika Şirketimiz internet sitesinde https://www.alfakitap.com yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.  

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA

İLİŞKİN AYDINLATMA VE İZİN FORMU

 

İş bu aydınlatma belgesi  6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"  gereğince hazırlanmış olup, bu belge kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin izlenecek yöntem,  amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınıza aydınlatma yapmayı amaçlamaktadır.

İş bu Aydınlatma ve izin formunda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi sizi tanımlayabilecek ad-soyadınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, anne ve baba adınız, posta adresiniz , e-posta adresiniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir. 

Şirketimizden ürün temin etmek için Alfa Basım Yayım Dağıtım Tic. ve San. Ltd. Şirketi  bildirdiğiniz kişisel verileriniz "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  kapsamında  "Veri sorumlusu"  sıfatıyla işlenmektedir.

Şirketimiz ile müşteri, bayi, tüketici, tedarikçi , çalışan, çalışan adayı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"  na uygun şekilde, faaliyet alanlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, anonimleştirilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz; taleplerinize daha hızlı cevap vermek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri ürünlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürünlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürünlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,  şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi,  raporlama, istatistik, satış izleme , şirketimiz ve bağlı olduğu grup şirketlerimizde mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve olası müşteri tespiti , gerçekleştirilen iş başvuru bilgilerinin değerlendirmeye alınması v.s.  amaçlar ile şirketimiz faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz kanuni  olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, şirketimizin iştiraklerine, diğer grup şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi - yurt dışı üçüncü kişilere, yasal mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"  na ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya  internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlar, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik ürün alışı,  Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler v.s. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz , şirketimiz  web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular,  sosyal medya, müşteri görüşmeleri,  piyasa araştırması , SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış elemanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular,   anlaşmalı bayiler, anlaşmalı tedarikçiler, satış mağazaları, online satış siteleri v.s.  gibi yöntemler ile şirketimizin bayileri, müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak, işbu Aydınlatma formunda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  uyarınca;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başka  bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Ticarethane Sok. No:15 Cağaloğlu/Fatih/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma formunu okudum.

 

Yukarıda aydınlatma formu kapsamında ve "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"  na uygun olarak Alfa Basım Yayım Dağıtım Tic. ve San. Ltd. Şirketi tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına, anonimleştirilmesine ve yasal mevzuat gereği zorunlu olan veya talep edilmesi halinde idari ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakatim vardır.